Prolog - operátor =.., řešič SAT

Pohrajme si na rozehřátí ještě jednou se stromy. Napišme proceduru, která vrátí seznam, ve kterém bude binární strom uložený po vrstvách.

% vrstvy(+T, -S) :- S je seznam, ktery vznikl ze stromu T tak, ze do nej byly 
%				  prvky dane po vrstvach
vrstvy(T, S):-vrstvy2([T|A]-A, S).
vrstvy2(A-A,[]):-!.  %Rez je potreba, abysme nasli reseni jen jednou
vrstvy2([nil|A]-B, S):-vrstvy2(A-B,S).
vrstvy2([t(L,U,P)|A]-B, [U|S]):-B=[L,P|C],vrstvy2(A-C, S).

V Prologu už umíme skoro všechno. Zbylo nám jen pár věci, se kterými si pohrajeme dnes. První z věci je operátor =... O tom jsme se sice již stručně zmínili, ale pořádně jsme se mu zatím nevěnovali, protože jsme to nestihli.

Operátor =.. Term na levé straně převádí na seznam, případně seznam na pravé straně převádí na term. První položka seznamu je vždy funktor, na dalších místech potom jsou jednotlivé parametry. Např. na dotaz ?- T =.. [f, x, y], dostanete odpověď T = f(x,y), a naopak, na dotaz ?- f(x,y) =.. S, dostanete odpověď S = [f,x,y].

Zkusme hned tento operátor využít a napsat substituci proměnných v termech. Tedy, když zadáme na vstupu term f(x,y), a chceme substituovat z za x, tak dostaneme f(z,y). Začneme napřed s jednoduchými termy, vnořené uděláme později.

% substituceJTerm(+Term, +PromennaVTermu, +PromennaNova, -VysledkyTerm) :-
% 				VyslednyTerm je Term, ve kterem promenna PromennaVTermu byla nahrazena
%				promennou PromennaNova	
substituceJTerm(T, P, N, X) :- T =.. [F|V], substituceSeznam(V, P, N, X1), X =..[F|X1].

Potřebujeme substituci v seznamech, kterou jsme psali na jedněch z dřívějších cvičení.

%substituceSeznam(+S, +P, +N, -X) :- seznam X vznikne ze seznamu S nahrazenim vsech vyskytu
                  P promennou N.
substituceSeznam([], _, _, []).
substituceSeznam([P|Ss], P, N, [N|S1]):-!,substituceSeznam(Ss,P,N,S1).
substituceSeznam([S|Ss], P, N, [S|S1]):-substituceSeznam(Ss,P,N,S1).

Zkusme ted napsat substituci pro složené termy.

% substituceTerm(+T, +P, +N, -X) :- term X vznikne z termu T tak, ze se kazdy vyskyt
%									P nahradi N
substituceTerm(T,P,N,X):-T =.. [F|S], substituceTerm2(S,P,N,X1), X =.. [F|X1]. %Odebereme funktor a zpracujeme zbytek parametru
substituceTerm2([],_,_,[]).	
substituceTerm2([T|Ts],P,N,[T1|X]):-T =.. S, S = [P], !, T1 =.. [N], substituceTerm2(Ts,P,N,X). %Parametr je jen jeden znak a je to ten, ktery chceme nahradit.
substituceTerm2([T|Ts],P,N,[T1|X]):-T =.. S, S = [_], !, T1 = T, substituceTerm2(Ts,P,N,X). %Parametr je jen jeden znak a neni to ten, ktery chceme nahradit.
substituceTerm2([T|Ts],P,N,[T1|Ts]):-substituceTerm(T,P,N,T1). %Parametr je vnoreny term.

Na závěr ještě zkusíme napsat SAT solver. Vstupem bude formule v CNF zadaná jako seznam klauzulí. Proměnné jsou označené přirozenými čísly, negované literály jsou záporná čísla (takže komplementární literál k A je -A). Např. formule ((A nebo B nebo C) and (not A nebo B)) je zapsána jako [[1,2,3],[-1,2]]. Cílem je napsat proceduru sat/2, která vrací všechna ohodnocení, ve kterých platí zadaná vstupní formule, ohodnocení je seznam dvojic P-E, kde P je proměnná a E je její hodnota (0, 1). Příklad vstupu a výstupu je níže.

?- sat([[1,2,3],[-2,4],[3]], A).
A = [1-1, 2-1, 3-1, 4-1] ;
A = [1-1, 2-0, 3-1, 4-1] ;
A = [1-1, 2-0, 3-1, 4-0] ;
A = [1-0, 2-1, 3-1, 4-1] ;
A = [1-0, 2-0, 3-1, 4-1] ;
A = [1-0, 2-0, 3-1, 4-0] ;
false.
% sat(+F, -E):-E je ohodnoceni, ve kterem plati fromule F
sat(F, E):-sat(F, [], E).
sat([], E, E).
sat([C|F], A, E):-splnKlauzuli(C, A, E1), sat(F, E1, E).

% splnKlauzuli(C, A, E):-E je rozsireni ohodnoceni A takove, ze v nem plati klauzule C
splnKlauzuli(C, A, E):-ohodnotPromenne(C, A, E1), append(A, E1, E), platna(C, E).

% platna(C, E):-klauzule C je platna pri ohodnoceni E
platna([L|Ls], E):-L<0, Lc is -L, member(Lc-0, E), !.
platna([L|Ls], E):-L>0, member(L-1, E), !.
platna([_|Ls], E):-platna(Ls, E).

% ohodnotPromenne(C, A, E):-E je libovolne ohodnoceni promennych, ktere jeste nejsou 
%							ohodnocene v A
ohodnotPromenne([], _, []).
ohodnotPromenne([L | Ls], A, E):-L > 0, member(L-_, A), !, ohodnotPromenne(Ls, A, E).
ohodnotPromenne([L | Ls], A, E):-L < 0, Lc is -L, member(Lc-_, A), !, ohodnotPromenne(Ls, A, E).

ohodnotPromenne([L | Ls], A, [L-1|E1]):-L > 0, \+member(L-0, A), ohodnotPromenne(Ls, [L-1|A], E1).
ohodnotPromenne([L | Ls], A, [L-0|E1]):-L > 0, \+member(L-1, A), ohodnotPromenne(Ls, [L-0|A], E1).
ohodnotPromenne([L | Ls], A, [Lc-0|E1]):-L < 0, Lc is -L, \+member(Lc-1, A), ohodnotPromenne(Ls, [Lc-0|A], E1).
ohodnotPromenne([L | Ls], A, [Lc-1|E1]):-L < 0, Lc is -L, \+member(Lc-0, A), ohodnotPromenne(Ls, [Lc-1|A], E1).