Průběh zkoušky a požadavky

Zkouška se skládá ze dvou částí - v jedné dostanete za úkol navrhnout způsob, jak pomocí probíraných metod vyřešit zadaný problém. Může se například jednat o optimalizační problém řešitelný pomocí evolučních algoritmů, nebo o problém ze strojového učení řešitelný pomocí neuronových sítí. V prvním případě je potřeba navrhnout celý evoluční algoritmus (kódování jedince, operátory), ve druhém případě je potřeba popsat vhodnou architekturu neuronové sítě a popsat, jak ji trénovat (jaká je chybová funkce). V obou případech očekávám, že své volby budete umět nějak zdůvodnit, případně diskutovat, jaké jiné možnosti pro řešení připadají v úvahu.

V další části dostanete dvě otázky týkající se přímo témat probíraných na přednáškách (viz seznam níže).

Na vyřešení první části budete mít dostatek času (30 minut), ve druhé části budete mít také čas na přípravu. Při online zkoušce bude potřeba řešení první části (napsané na papíře) vyfotit/naskenovat a poslat ihned po ukončení této části. Druhá část probíhá hned po první části, napřed projdeme vaše řešení první části a potom dostanete zadané dvě otázky z probraných témat. Výsledek první části nemá vliv na postup do druhé části, pořadí částí je dané hlavně praktičností provedení celé zkoušky.

Co je potřeba umět?

 1. Základy strojového učení
  • vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy strojového učení (učení s učitelem, bez učitele, zpětnovazební učení)
  • vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými úlohami strojového učení s učitelem (regrese, klasifikace)
  • popsat typy příznaků (kategorické, ordinální, číselné) a jejich předzpracování (kódování kategorických a ordinálních příznaků, škálování číselných příznaků)
 2. Zpětnovazební učení
  • popsat problém zpětnovazebního učení intuitivně (agent, prostředí, hledání strategie)
  • popsat prostředí jako Markovský rozhodovací proces
  • definovat zpětnovazební učení jako problém strategie maximalizující celkovou odměnu agenta
  • definovat pojmy hodnota stavu a hodnota akce
  • popsat základní myšlenku Monte-Carlo metod (v rozsahu podle textu na webu)
  • vysvětlit Q-učení (včetně vzorce pro aktualizaci matice Q)
  • popsat algoritmus SARSA
  • vysvětlit, jak použít Q-učení v prostorech se spojitými stavy a akcemi
 3. Jednoduchý genetický algoritmus
  • popsat základní verzi evolučního algoritmu s binárním kódováním
  • popsat základní genetické operátory (jednobodové, $n$-bodové křížení, mutace)
  • popsat ruletovou a turnajovou selekci
  • vysvětlit výhody a nevýhody turnajové a ruletové selekce
  • vysvětlit, co je fitness funkce
  • popsat elitismus
  • popsat metody pro environmentální selekci (přenos jedinců do další populace), $(\mu, \lambda)$ a $(\mu + \lambda)$
  • popsat rozšíření jednoduchého GA na problémy s celočíselným kódováním
 4. Evoluční algoritmy pro spojitou optimalizaci
  • definovat problém spojité optimalizace
  • popsat genetické operátory používané ve spojité optimalizaci - aritmetické křížení, zatížené a nezatížené mutace
  • vysvětlit rozdíl mezi separabilními a neseparabilními funkcemi
  • popsat algoritmus diferenciální evoluce a jeho výhody
 5. Evoluční algoritmy pro kombinatorickou optimalizaci
  • popsat mutace pro permutační kódování
  • popsat křížení používaná při permutačním kódování (OX, PMX, ER)
  • vysvětlit použití evolučních algoritmů pro problém obchodního cestujícího
 6. Genetické programování
  • popsat lineární genetické programování (kódování jedince, operátory)
  • popsat kartézské genetické programování (kódování jedince, operátory)
  • popsat gramatickou evoluci (kódování jedince, operátory)
  • vysvětlit, jak řešit problém s příliš krátkým nebo dlouhým jedincem v gramatické evoluci
  • popsat stromové genetické programování a jeho genetické operátory
  • popsat práci s konstantami ve stromovém genetickém programování
  • popsat typované genetické programování
  • popsat automaticky definované funkce
  • vysvětlit, jak u automaticky definovaných funkcí zabránit zacyklení/nekonečné rekurzi
  • porovnat jednotlivé typy genetického programování a jejich výhody/nevýhody
 7. Neuronové sítě
  • popsat, jakým způsobem počítá jeden perceptron
  • popsat algoritmus pro trénování perceptronu a vysvětlit, kdy konverguje
  • popsat strukturu vícevrstvých perceptronových sítí
  • popsat aktivační funkce používané ve vícevrstvých perceptronech (sigmoida, tanh, ReLU)
  • popsat metodu pro trénování neuronových sítí (backpropagation)
  • odvodit pravidla pro adaptaci vah v metodě zpětného šíření (alespoň pro výstupní vrstvu + ideu pro skryté vrstvy)
  • popsat RBF jednotku a architekturu RBF sítě
  • vysvětlit princip trénování RBF sítí
  • popsat algoritmus $k$-means
  • porovnat geometrické vlastnosti RBF sítí a vícevrstvých perceptronů
 8. Hluboké neuronové sítě
  • popsat funkci konvolučního filtru
  • popsat funkci pooling vrstev v konvoluční síti
  • popsat architekturu konvoluční neuronové sítě
  • vysvětlit, co jsou matoucí vzory a jak ovlivňují praktické nasazení neuronových sítí
  • popsat algoritmus FGSM pro vytváření matoucích vzorů
  • vysvětlit myšlenku přenosu uměleckého stylu
  • vysvětlit základní fungovaní generative adversarial networks (podle rozsahu v textu na webu)
 9. Rekurentní neuronové sítě
  • definovat, co jsou rekurentní neuronové sítě
  • vysvětlit, kde se rekurentní sítě používají
  • vysvětlit trénování rekurentních sítí pomoci algoritmu zpětného šíření v čase
  • vysvětlit problém s explodujícími a mizejícími gradienty
  • popsat princip Echo State sítí
  • popsat trénování Echo State sítí
  • popsat LSTM buňku a architekturu LSTM sítě
  • vysvětlit výhody Echo State sítí a LSMT sítí v porovnání se základními rekurentními sítěmi
 10. Neuroevoluce
  • popsat použití evolučních algoritmů pro trénování vah v neuronové síti
  • popsat algoritmus NEAT - reprezentace jedince, operátory
  • vysvětlit význam inovačních čísel v algoritmu NEAT
  • popsat myšlenku algoritmu HyperNEAT
  • popsat rozšíření algoritmu NEAT pro hledání architektur neuronových sítí (algoritmus coDeepNEAT)
  • vysvětlit myšlenku algoritmu novelty search
  • porovnat novelty search a evoluční algoritmy a diskutovat jejich výhody/nevýhody
 11. Hluboké zpětnovazební učení
  • vysvětlit algoritmus hlubokého Q-učení
  • porovnat Q-učení a hluboké Q-učení
  • popsat triky s experience replay a target network
  • vysvětlit vliv experience replay a target network na hluboké Q-učení
  • popsat algoritmus DDPG
  • popsat actor-critic přístupy
  • popsat advantage a zdůvodnit, proč se používá
  • popsat metodu A3C
 12. Particle Swarm Optimization
  • popsat aktualizaci poloh a rychlostí v PSO
  • popsat topologie používané v PSO (globální, geometrické, sociální)
  • vysvětlit vliv topologií na algoritmus PSO
  • vysvětlit použití PSO pro řešení problémů ve spojité optimalizaci
 13. Ant Colony Optimization
  • vysvětlit základní pojmy ACO - feromon, atraktivita
  • popsat generování řešení pomocí ACO
  • popsat aktualizaci feromonu na základě kvality nalezeného řešení
  • popsat použití ACO pro řešení problému obchodního cestujícího a vehicle routing problému
 14. Artificial Life
  • vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy umělého života (soft, hard, wet)
  • vysvětlit rozdíly mezi silným a slabým umělým životem
  • popsat 1D a 2D celulární automaty
  • popsat pravidla Game of Life
  • popsat pravidla Langtonova mravence
  • vysvětlit pojem dálnice u Langtonova mravence
  • popsat systém Tierra
  • popsat jedince v systému Tierra
  • vysvětlit způsob adresování (definování cílů skoku) v systému Tierra
  • popsat příklady vytvořených jedinců v sytému Tierra (paraziti)